2015-04-29

Przedmiot działania, kompentencje, organy szkoły

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut

Przedmiotem działania szkoły jest:
- zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
- realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.


Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Adres: ul. Adamskiego 24, 40-069 Katowice

Organ prowadzący szkołę: gmina Katowice

Dyrektor: mgr Małgorzata Wcisło

Wicedyrektor: mgr Izabela Sośnik

Sekretariat: pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Zarządzeniem Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002 roku.

Księgowość: prowadzona przez CUW w Katowicach

Kierownik świetlicy: mgr Agata Głąb

Pedagog szkolny: mgr Katarzyna Jendralska

Organy szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Telefon/fax: 32 251-75-04

E-mail: sp15katowice@wp.pl

WWW: http://sp15.edu.pl

BIP: http://sp15katowice.bip.gov.pl